Webshop

Educirajte se uz naše brošure

Brošura Minimalna zakonska usklađenost za d.o.o. 70,00+PDV

U nekoliko stranica daje pregled svih pravnih i drugih akata koje bi trebali imati u svom d.o.o.-u.

Brošura Nužne informacije za poduzetnike 200,00+PDV

Kratak pregled informacija koje svaki poduzetnik treba znati podijeljeno na poglavlja :  osnovne informacije (obaveze prije obavljenja djelatnosti, obaveze u vođenju poslovnih knjiga, obaveze kod zapošljavanja, o poslovnoj dokumentaciji, plaćanju u gotovini i sl.), Porezi (pdv, porez na dobit, porez na dohodak) i popis akata i evidencija. Brošura dostupna na hrvatskom i engleskom.

Brošura Porez po odbitku 200,00+PDV

Pregled obaveza, načine postupanja kod plaćanja usluga/naknada koje podliježu plaćanju poreza po odbitku, pojašnjava mogućnosti korištenja nižih stopa, daje pregled sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, načine ishođenja OIB-a za stranca kojem se plaća naknada, primjere popunjenih obrazaca, opis zemalja na koje se primjenjuje najveća stopa (off sfore zemlje). Brošura dostupna na hrvatskom i engleskom.

Brošura Priznavanje troškova Reprezentacija 70,00+PDV

Pojašnjava pojam reprezentacije i kako se reprezentacija priznaje u troškove, koje su evidencije i radnje potrebne da bi se reprezentacija priznavala, kako se dokazuje vjerodstojnost troškova reprezentacije. Brošura dostupna na hrvatskom i engleskom

Brošura Isplata dividende 70,00+PDV

Pojašnjava koji dokumenti i obračuni trebaju prethoditi isplati dividendi, koji izvještaji se predaju poreznoj upravi i sl.

Brošura Davanje zajmova vlastitom društvu ili drugom društvu 100,00+PDV

Pojašnjava na što sve treba paziti kod davanja pozajmice vlastitom društvu i daje pregled mogućnosti za obračun kamata, obrađuje oporezivanje kamata, daje pregled izvještaja poreznoj upravi kod isplata kamata vezanih uz zajam.

Brošura Transakcije sa povezanim osobama - Transferne cijene 100,00+PDV

Imate više društava koje imaju međusobne transakcije, provjerite da li imate obavezu izrade elaborata o Transfernim cijenama i saznajte koje izvještaje ste kod tih transakcija dužni podnjeti poreznoj upravi.

Brošura Prodaja ili ustup udjela u društvu 100,00+PDV

Jednostavnim jezikom pojašnjava potrebne postupke kod prodaje društva i porezne obveze. Brošura dostupna na hrvatskom i engleskom.

Brošura Obrt, d.o.o. ili j.d.o.o. 100,00+PDV

Riješite dilemu oko organizacijskog oblika kod pokretanja posla.

Narudžba


Kupac