Blog

Na našem blogu čitajte članke našeg savjetničkog tima u kojima se obrađuju razne teme važne za moderno poduzetništvo

Prestanak društva bez provođenja postupka likvidacije

Posljednje izmjene Zakona o trgovačkim društvima (NN40/2019), između ostalog, omogućile su poduzetnicima da na jeftiniji, brži i jednostavniji način zatvore trgovačko društvo odnosno da društvo bude obrisano iz sudskog registra. Načelno, nove odredbe ZTD-a propisuju način i uvjete prestanka trgovačkog društva bez provođenja postupka likvidacije.

Uvjet da se nad društvom može provesti postupak prestanka društva bez provođenja likvidacije jest da društvo nema nepodmirenih obaveza. Ukoliko su svi članovi društva suglasni o provođenju takvog postupa, tada moraju donijeti odluku o prestanku društva. Takva odluka članova društva mora sadržavati sljedeće:

  • izričit navod da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije,
  • naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj i matični broj subjekta društva koje na taj način prestaje,
  • ukupni broj članova društva, uz navođenje imena i prezimena, prebivališta i osobnog identifikacijskog broja, odnosno tvrtke, sjedišta te osobnog identifikacijskog broja svakog člana,
  • plan raspodjele imovine društva.

Osim donošenja navedene odluke, svi članovi društva dužni su dati izjavu:

  • da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika,
  • da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te
  • da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Odluke i izjave članova društva moraju biti donesene u obliku javnobilježničkog akta ili kao privatne isprave koju ovjeri javni bilježnik.

Članovi društva potom su dužni prijaviti registarskom sudu odluku o prestanku društva bez postupka likvidacije radi upisu u sudski registar. Uz prijavu prilaže se odluka članova društva o prestanku društva bez postupka likvidacije, izjave članova društva te potvrda da društva nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja kojeg izdaje Porezna uprava. Ako su ispunjene sve pretpostavke, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i to rješenje će upisati u sudski registar.

Članovi društva, vjerovnici društva ili državna tijela u roku od 30 dana od dana objave rješenja imaju pravo izjaviti prigovor, te ako sud utvrdi da je prigovor osnovan ili da postoji mogućnost da se oštete vjerovnici ili članovi društva, sud će ukinut rješenje o prestanku društva bez likvidacije koje tada mora nastaviti postupak likvidacije u skladu sa odredbama ZTD-a.

Ako protiv rješenja nije podnesen prigovor ili sud odbaci podneseni prigovor, registarski sud će donijeti rješenje o brisanju društva. Nakon što rješenje o brisanju društva postane pravomoćno, dijelovi imovine društva prelaze na članove društva na način kojim su članovi propisali plan raspodjele imovine društva. Brisanjem društva iz registra te raspodjelom imovine društva na članove društva završava se postupak prestanka društva bez postupka likvidacije te društvo više ne postoji.