Blog

Na našem blogu čitajte članke našeg savjetničkog tima u kojima se obrađuju razne teme važne za moderno poduzetništvo

Nastavak ” Porezne reforme 2019″

u NN 106/26.11.2018. izišle su promjene i dopune više zakona, kao nastavak provođenja ”Porezne reforme“.
Promjene stupaju na snagu s 01.01.2019. godine. Izmjene i dopune poreznih zakona koje su objavljene su:

I. Izmjene i dopune Zakona o PDV-u
II. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
III. Izmjene i dopune Zakon o porezu na dohodak, Izmjena i dopuna pravilnika o porezu na dohodak
IV. Izmjene i dopune Zakon o doprinosima
V. Izmjene i dopune Zakon o fiskalizaciji
VI. Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina

I. NOVOSTI U ZAKONU O PDV-U

I.1. OPOREZIVANJE VRIJEDNOSNIH KUPONA

Razlikujemo jednonamjenski vrijednosni kupon i višenamjenski vrijednosni kupon

– jednonamjenski vrijednosni kupon – za kojeg su mjesto isporuke dobara ili usluga na koje se vrijednosni kupon odnosi i PDV koji se mora platiti na ta dobra ili usluge poznat u vrijeme izdavanja vrijednosnog kupona
– višenamjenski vrijednosni kupon – kod kojeg se ne može utvrditi stopa PDV-a u trenutku prodaje
kupona niti koja roba će istim biti kupljena, PDV-om se oporezuje se isporuka dobara ili usluga prilikom zamjene kupona za robu (plaćanje robe kuponom), a ne prethodni prijenos (kupnja) višenamjenskog vrijednosnog kupona.

I.2. OGRANIČENJA ZA ODBITAK PDV-a KOD NABAVKE OSOBNIH AUTOMOBILA

Od 01.01.2019. ukinuto je ograničenje vezano uz nabavnu vrijednost automobila, te se 50% PDV-a može
priznati kao pretporez bez obzira na nabavnu vrijednost osobnog automobila.
Kao porezno priznati trošak i dalje se priznaje 50% amortizacije automobila uz primjenu ograničenja do
400.000 kn nabavne vrijednosti.

I.3. PDV NA UPORABU OSOBNOG AUTOMOBILA ZA PRIVATNE POTREBE ZA KOJE JE KORIŠTEN PRETPOREZ

U čl.8 st.5 Zakona o PDV-u propisano je da se obavljenim uslugama uz naknadu ne smatra uporaba osobnih automobila za privatne svrhe za koje je korišten odbitak pretporeza prema čl.61 st.2 Zakona o PDV-u. To znači da se isporukom dobara uz naknadu ne smatra uporaba automobila za privatne potrebe neovisno o tome što je korišten pretporez od 50 %. Dakle, usluga korištenja osobnog automobila u privatne svrhe ne smatra se uslugom pruženom radniku, odnosno nije oporeziva PDV-om, pod uvjetom da se naknada ne zaračunava
radniku.

I.4. MJESTO OBAVLJANJA ULUGA OSOBI KOJA NIJE POREZNI OBVEZNIK IZ ČL.26 ZAKONA O PDV-U

Izmjenama Zakona navedeno je da ako porezni obveznik iz RH obavlja:

– telekomunikacijske usluge
– usluge radio i TV emitiranja
– elektroničke usluge
Osobi koja nije porezni obveznik – fizičkim osobama iz EU, neće obračunavati hrvatski PDV, jer se te usluge
oporezuju prema mjestu gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili boravište.

Iznimno će usluge biti oporezive u RH ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

– porezni obveznik koji obavlja navedene usluge ima sjedište u RH
– usluge se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i koji nemaju sjedište, prebivalište ili boravište
u RH
– ako ukupna vrijednost bez PDV-a, u prethodnoj kalendarskoj godini nije veća od 77.000,00 kn

I.5. PROŠIRENJE SKUPINE DOBARA KOJA ĆE SE OPOREZIVATI STOPOM PDV-A OD 5 % I 13 %

5 % primjenjivat će se na lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove

13 % PDV-a primjenjivat će se na:

– Isporuku živih životinja
– Isporuku svježeg mesa i mesnih proizvoda
– Isporuku ribe
– Isporuku povrća
– Isporuku voća (svježeg i suhog)
– Isporuku jaja
– Isporuku dječjih pelena

Porezni obveznici su dužni popisati zalihe dobara za koje se mijenja stopa PDV-a, danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a.

Usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskih i srodnih prava uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.

I.6. OBVEZA PREUZIMANJA POREZNE OBVEZE OD STRANOG POREZNOG OBVEZNIKA SAMO AKO NIJE
REGISTRIRAN ZA POTREBE PDV-A U RH

Strani porezni obveznici koji su registrirani za potrebe PDV-a u RH će se od 01.01.2019. godine ponašati kao i porezni obveznici u RH. To znači da će iz ulaznih računa poreznog obveznika iz RH pri nabavi dobara ili usluga priznavati pretporez, te će izdavati račune i obračunavati PDV za isporuke prema hrvatskom zakonu o PDV-u.

I.7. TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE I NA ISPORUKE BETONSKOG ČELIKA I ŽELJEZA

Prijenos porezne obveze između obveznika PDV-a u RH proširuje se i na isporuku betonskog čelika i željeza te proizvode od njih.

I.8. PRIMJENA OBRAČUNSKOG NAČELA KOD PRIZNAVANJA PRETPOREZA PRI UVOZU STROJEVA I OPREME U VRIJEDNOSTI VEĆOJ OD 1.000.000,00 KN

Odnosi se na niz strojeva i opreme koji će biti dugotrajna imovina poreznog obveznika.
Ovaj način plaćanja može primjenjivati samo onaj porezni obveznik koji ima pravo na odbitak PDV-a u cijelosti te koji ima rješenje Carinske uprave za takav način plaćanja.

I.9. UKIDA SE OBVEZA PREDAJE OBRASCA INO-PPO I UVODI POSEBNA EVIDENCIJA O PRIMLJENIM
RAČUNIMA

Odnosi se na strane porezne obveznike.

I.10. NOVI UVJETI ZA ULAZAK U SUSTAV PDV-A

Porezni obveznik mora se upisati u registar obveznika PDV-a i tijekom godine, tj. čim ostvari isporuke u vrijednosti većoj od praga za upis u registar obveznika PDV-a ( 300.000,00 kn). Pravilnikom o PDV-u će biti određen rok za prijavu u sustav PDV-a po ispunjenju uvjeta.

I.11. PROMJENA OPĆE STOPE PDV-A SA 25 % NA 24 % OD 01.01.2020.
Izmjenama i dopunama Zakona utvrđeno je da 01.01.2020. godine stupa na snagu izmjena opće stope PDV-a sa 25% na 24%.

I.12. OSTALE IZMJENE

Prema čl.127 st.6 Zakona o PDV-u Porezna ili Carinska uprava može poreznog obveznika koji stječe rabljena prijevozna sredstva iz druge države članice, prije njihove registracije zatražiti polaganje osiguranja za ispunjenje obveze PDV-a koja proizlazi iz stjecanja rabljenih prijevoznih sredstava.

II. NOVOSTI U ZAKONU U ZAKONU POREZA NA DOBIT

II.1. PRAVILA PROTIV PREMJEŠTANJA DOBITI

Od 01.01.2019. izmjenama Zakona o porezu na dobit uvode se pravila protiv premještanja dobiti za poduzetnike koji imaju stalnu inozemnu poslovnu jedinicu, kontrolirano inozemno društvo ili su dio konsolidirane grupe za računovodstvene potrebe i koji imaju povezane osobe udjelom u vlasništvu od 25% na više ili ostvaruju pravo na udio u dobiti 25% i veći, te one koji primaju ili odobravaju zajmove svojim članovima ili dioničarima.

Ta nova pravila obuhvaćaju:

a) PRAVILO O OGRANIČENJU KAMATA – ovo pravilo primjenjuje se na one poduzetnike koji imaju stalnu inozemnu poslovnu jedinicu, kontrolirano inozemno društvo ili su dio konsolidirane grupe za računovodstvene potrebe i koji imaju povezane osobe udjelom u vlasništvu od 25% na više ili ostvaruju pravo na udio u dobiti 25% i veći te im odobravaju ili od njih primaju zajmove i na one koji primaju ili odobravaju zajmove svojim članovima ili dioničarima koji drže udio od 25% ili više.

Ovim pravilom uveden je pojam „PREKORAČENI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA“ i predstavljaju svotu za koju troškovi zaduživanja poreznog obveznika prekoračuju oporezivi prihod od kamata ili drugi ekonomski istovjetni prihod. To prekoračenje porezno priznati rashod do 30% dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ili 3.000.000 EURA ako se tako dobije veći iznos nego prema izračunu EBITDA. Iznad tih graničnih vrijednosti prekoračeni troškovi zaduživanja su porezno nepriznati, te uvećavaju poreznu osnovicu.

b) PRAVILO O KONTROLIRANIM INOZEMNIM DRUŠTVIMA – ovo pravilo se primjenjuje na tuzemne porezne obveznike koji sami ili zajedno s povezanim osobama sudjeluje s v iše od 50 % glasačkih prava ili je vlasnik v iše od 50 % kapitala ili sudjeluje s v iše od 50 % dobitka u inozemnom subjektu, odnosno imaju KONTROLIRANO INOZEMNO DRUŠTVO (trgovačko društvo, dioničko društvo, stalna poslovna jedinica tuzemnog društva i sl.) i ako je stvarni porez na dobit koji je taj inozemni Subjekt (kontrolirano društvo) platio u državi u kojoj posluje manji od razlike između poreza na dobit koji bi se naplatio Subjektu u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o porezu na dobit i poreza na dobit koja je inozemni Subjekt platio u inozemstvu. U tom slučaju vlasnik KONTROLIRANOG INOZEMNOG DRUŠTVA, tuzemni porezni obveznik u poreznu osnovicu obvezan je u svoju poreznu osnovicu uključiti neraspodijeljeni dobitak kontrolirajućeg inozemnog društva iz slijedeće vrste prihoda:

– kamata ili drugih financijskih prihoda od financijske imovine
– naknade od intelektualnog vlasništva
– dividende udjela i prihoda od dionica
– financijskog leasinga, osiguranja i bankarstva
– od povezanih društava i prodanih povezanih društava

Pojednostavljeni Primjer izračuna:

Dobit inozemnog subjekta – prema hrvatskim propisima : 20.000 kn
Porez plaćen u inozemnom subjektu: 1.000 kn

Porez koji bi se trebao platiti u RH: 3.600 kn (18%)

Izračun
Utvrđivanje razlike = 3.600 – 1000 = 2.600 kn
1.000 < 2.600 kn
Stvarni porez je manji od razlike -> primjenjuje se pravilo i uvećava se porezna osnovica

Podatci korišteni u izračunu se dostavljaju poreznoj upravi prilikom podnošenja porezne prijave.

NAPOMENA: Ministar financija će vezano uz ova pravila i primjenu istih donijeti u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona, odnosno krajem ožujka 2019. godine, te će tek tada biti poznata svi obveznici primjene pravila i načini primjene istih kao i načini izračuna eventualnog uvećanja osnovice po toj osnovi.

II.2. POREZ PO ODBITKU

Od 01.siječnja 2019 godine porez po odbitku po stopi od 15% plaća se na naknade za nastupe (inozemnih izvođača, umjetnika, zabavljača i sportaša) u slučaju da se naknada plaća prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba, uvažavajući pritom odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
Iznimno plaća se 20 % na sve usluge kada se plaćaju pravnim osobama koje imaju sjedište u državama posebnog
poreznog tretmana (Off shore zone prema listi Ministarstva financija) , a s kojima RH ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

II.3. PRIZNAVANJE OTPISA

Izmjenama Zakona o porezu na dobit utvrđeno je da se porezno priznatim vrijednosnim usklađenjem i otpisom potraživanja, uz dosadašnja porezno priznata vrijednosna usklađenja i otpise, priznaju se i ona prema posebnim propisima o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja (zasada samo – Agrokor) te da se isto primjenjuje od 01.01.2018.

III. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

III.1. POVEĆAVA SE SVOTA POREZNE OSNOVICE ZA PRIMJENU POREZNE STOPE OD 24 % NA MJESEČNOJ RAZINI DO 30.000,00 KN, TE SE POVEĆAVA GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA ZA PRIMJENU POREZNE STOPE OD 24 %, NA 360.000,00 KN.

III.2. PRIMICI KOJI NE ULAZE U CENZUS OD 15.000,00 KN ZA PRIZNAVANJE OSOBNOG DOHOTKA ZA DJECU I DRUGE UZDRŽAVANE ČLANOVE.

Proširuje se broj primitaka koji se ne ubrajaju u 15.000,00 kn, a to su:

– stipendije koje isplaćuju poduzetnici fizičkim osobama
– odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede
– stipendije za izvrsnost učenika isplaćene iz EU fonda

– potpore djetetu za školovanje do 15 godine života, koji poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika

Od 01.01.2019. godine uzdržavanom djecom smatraju se i djeca koju poočim i pomajka uzdržavaju te se
uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju i pomajke i poočimi koje uzdržava punoljetno pastorče.

III.3. OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANOVA UPRAVE

Ako član uprave nije zaposlen u svojoj tvrtki i nije u sustavu obveznog osiguranja, doprinose treba podmirivati samostalno na osnovicu za 2019 godinu u svoti od 8.448,00 kn

Ukoliko je član uprave zaposlen osnovica za plaćanje doprinosa je 5.491,20 kn. Novost je da se odnosi i na likvidatore koji obavljaju likvidaciju društva.

III.4. DODJELA DIONICA / UDJELA ZAPOSLENICIMA I ČLANOVIMA UPRAVE

Od 01.01.2019. godine opcijske dionice koje poslodavci daju svojim radnicima, smatraju se dohotkom od kapitala ( a ne više nesamostalnim radom ) i oporezuju se stopom od 24 %.

Stoga se dohotkom od kapitala prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak smatraju:

– primici u naravi po osnovi udjela u dobitku članovima uprave trgovačkog društva, a koje ostvaruju putem dodjele opcijskih dionica
– primici u naravi po osnovi udjela u dobitku koji se ostvaruju po osnovi dodjele opcijskih dionica koje poslodavac daje radnicima
– primici koje ostvaruju radnici i članovi uprave tuzemnog društva odnosno fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem po osnovi udjela u dobitku putem dodjele vlastitih dionica povezanog društva u tuzemstvu ili inozemstvu ili realizacijom prava iz opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom u tuzemstvu ili inozemstvu.

III.5. PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM

Prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak, dohotkom se ne smatraju:

– primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
– primici po osnovi troškova prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove
– udžbenici, bilježnice koje lokalne jedinice daju učenicima osnovnih i srednjih škola
– formalni i neformalni program obrazovanja nezaposlenih osoba

III.6. PROMJENA VISINE KAMATA NA POZAJMICE FIZIČKIM OSOBAMA

Na kredite koje poslodavci daju svojim zaposlenicima, fizičkim osobama minimalna stopa kamate je 2 % (
umjesto dosadašnjih 3 % ).

III.7. III STUP DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA

I dalje ostaje na snazi mogućnost da poslodavac uz pristanak djelatnika uplaćuje u tuzemni fond dobrovoljno
mirovinsko osiguranje godišnje 6.000,00 kn, da se to smatra porezno priznatim rashodom.

Prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak tako uplaćene i porezno priznate premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ne smatraju se dohotkom. U skladu s tim ne trebaju se voditi evidencije u 2019 godini o uplaćenim premijama tj. DMO- obrazac.

III.8. DOHODAK IZ INOZEMSTVA

Pojednostavnjuje se oporezivanje dohotka ostvarenog u ili iz inozemstva radi činjenica da se na inozemnim ispravama dohodak iskazuje kao oporezivi dohodak sukladno inozemnim poreznim pravilima.

Isto tako pojednostavit će se oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti u inozemstvu. Ostavlja se mogućnost da porezni obveznici plaćaju predujmove poreza na dohodak i za njih dostavljaju propisane izvještaje u (JOPPD) RH te na taj način odaberu da se taj dohodak utvrđuje na osnovu hrvatskih poreznih propisa.

Po osnovi ostvarene naknade koje imaju fizičke osobe – nerezidenti više neće postojati obveza obračuna obustave i uplate predujma poreza na dohodak u slučajevima kada je na te naknade plaćen porez po odbitku u skladu s propisima kojima je uređeno oporezivanje dobiti.

III.9. MINIMALNA PLAĆA

Od 01.01.2019. godine povećava se minimalna bruto plaća na iznos od 3.750,00 kn.

III.10. IZMJENA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK
Ova izmjena Pravilnika stupila je na snagu 01.12.2018. te ista daje mogućnost dodatne neoporezive isplate radnicima u visini od 5.000 kn uz već postojeće mogućnosti neoporezivih isplata.
Nakon stupanja na snagu tih izmjena, primjenjive su od 01.12.2018. radnicima je godišnje neoporezivo moguće
isplatiti:

 

Dar za dijete — Do 600,00 kn po djetetu starosti do 15 godina
Dar u naravi ( poklon ) — Do 600,00 kn po radniku
Božićnica, regres, uskršnjica i sl. — Do 2.500,00 kn po radniku
Nagrada za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) — Do 5.000,00 kn po radniku

 

Iz teksta pravilnika Nagradu od 5.000,00 kn moguće je raspoređivati tijekom godine kao nagradu za radne rezultate, dodatnu plaću, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.

Neoporeziva nagrada se može isplatiti radniku isključivo na radnikov račun prema čl. 92. st. 3. toč. 5.4
Pravilnika o porezu na dohodak, znači ne može u gotovini.

Prema obavijesti Porezne uprave, samostalni osiguranici (obrtnici, samostalni umjetnici i sl.) mogu sebi isplatiti nagradu bez obzira da li su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, ali isključivo na račun.

IV. IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Ukida se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7 % i doprinos za zaštitu na radu 0,5 %. Istovremeno se doprinos za zdravstveno osiguranje povećava s 15 % na 16,5 %.

V. NOVOSTI U PROVEDBI FISKALIZACIJE U PROMETU GOTOVINOM

Od 01.01.2019. godine izmjene se odnose na:

– Izdavanje računa koji ne sadržava JiR, dopušteno je uz obvezno ispisivanje zaštitnog koda izdavatelja obveznika fiskalizacije
– Obveznik fiskalizacije obvezan je osigurati softversku i hardversku podršku za razmjenu podataka PU.
– Rok za uspostavu naplatnog uređaja sada iznosi 5 dana.
– Na računu na kojem nije navedena provedena fiskalizacija ( iz opravdanih razloga ) mora vidno pisati:
„OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“

Propisuje se obveza fiskalizacije za prodaju robe ili usluge putem automata ( pr. Automat za tople / hladne napitke, grickalice i sl. )
Fiskalizacija putem samoposlužnog uređaja ne znači izdavanje fiskaliziranog računa kupcu već prijavu prodane robe ili usluge putem samoposlužnog uređaja, a ta prijava će se odvijati putem instaliranog softvera na samoposlužnom uređaju i elektroničkog sustava Porezne uprave.
Ova odredba stupa na snagu od 01.01.2021. godine.

VI. IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

Stopa poreza na nekretnine od 01.01.2019. godine smanjuje se sa 4 % na 3%.

 

 

 

Autor: Božidar Andrija Lukša, ovl.rač.