Blog

Na našem blogu čitajte članke našeg savjetničkog tima u kojima se obrađuju razne teme važne za moderno poduzetništvo

IZMJENE POREZNIH PROPISA 2021

Od 01.01.2021. na snagu stupa izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, Zakona o PDV-u te Zakona o fiskalizaciji.

 

U nastavku dajemo pregled najznačajnijih izmjena.

 

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

 

 • smanjuju se stope poreza na dohodak sa 36% na 30%, 24% na 20% te sa 12% na 10%
 • pojednostavljenje prijave dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina – javni bilježnici će dostavljati ovjerene isprave Poreznoj upravi
 • trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima ne smatra se plaćom, neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja
 • ukidanje proširenja oporezivanja stopom od 24% obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka

 

ZAKON O POREZU NA DOBIT

 

 • smanjuje se stopa poreza na dobit sa 12% na 10% za obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 mil. kuna
 • stopa poreza po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe smanjuje se sa 12% na 10%
 • stopa poreza po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) smanjuje se s 15% na 10%
 • porezno priznatim rashodom kreditne institucije smatra se iznos otpisa potraživanja (glavnice i kamate iskazane u prihodima) od nepovezane fizičke ili pravne osobe, a koja su prethodno bila vrijednosno umanjena i rezervirana u skladu s propisima Hrvatske narodne banke

 

ZAKON O PDV-u

 

 • povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 7,5 mil kn na 15 mil kn. Svi porezni obveznici koji u 2020. godini nisu ostvarili isporuke veće od 15 mil kn, ako žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2021., moraju o tome najkasnije do 20. siječnja 2021. dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave
 • proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu, odnosno smatrat će se da je PDV pri uvozu plaćen ako porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza i u cijelosti iskaže iznos PDV-a kao obvezu u prijavi PDV-a, a takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a porezni obveznik zatraži odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodni promet

 

FISKALIZACIJA

 • izmjenjuje se određivanje svote do koje može glasiti blagajnički maksimum te će visinu blagajničkog maksimuma za pojedine kategorije obveznika propisati ministar financija Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • na temelju prethodnih izmjena Zakona od 01.01.2021. počinje obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja te obveza iskazivanja QR koda na svakom izdanom fiskaliziranom računu

 

Iznimno 01.07.2021. na snagu stupaju izmjene Zakona o PDV-u koje se odnose na:

 • usklađenje s Direktivama Vijeća EU u vezi prodaje dobara na daljinu čime se:
 • definiraju isporuke koje se smatraju prodajom na daljinu
 • utvrđuje mjesto isporuke kod prodaje na daljinu, odnosno mjestom isporuke za prodaju dobara na daljinu smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku u kojem otprema ili prijevoz dobara kupcu završava
 • ukida se postojeći i uvodi novi prag isporuke u RH kod prodaje dobara na daljinu i elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici iz drugih država članica EU – prag od 77.000,00 kn
 • u situaciji kada se prodaja dobara na daljinu omogućuje putem uporabe elektroničkog sučelja, a radi se o dobrima uvezenim iz trećih zemalja čija vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna ili dobra na daljinu unutar Europske unije prodaje porezni obveznik koji nema sjedište unutar Europske unije, isporučiteljem se smatra porezni obveznik, koji putem uporabe elektroničkog sučelja omogućuje prodaju
 • utvrđuje da obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku prihvaćanja plaćanja kada isporuku dobra isporučitelj obavlja putem elektroničkog sučelja
 • uvodi oslobođenje za uvoz dobara za koja se PDV treba prijaviti u skladu s posebnim postupkom oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih zemalja, koji obuhvaća dobra u pošiljkama čija vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna
 • propisuje obveza vođenja evidencije o obavljenim isporukama za poreznog obveznika koji putem elektroničkog sučelja omogućuje isporuku dobara ili usluga osobi koja nije porezni obveznik unutar Europske unije
 • uvodi se primjena novih posebnih postupaka oporezivanja za:

        – prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije;

        – isporuke dobara unutar države članice putem elektroničkih sučelja;

        – usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske                unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje;

        – prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih zemalja;

 • ukidanje oslobođenja od PDV-a pri uvozu dobara male vrijednosti čija vrijednost ne prelazi 160,00 kn